Informacion del Club Actividades y Rutas Acceso a Foro Btt Moncada Zona Exclusiva para Socios
SECCIONES
EVENTOS
NOTICIAS
:: ¡ Programació de rutes 2017-18 !
Pots accedir a la informació sobre totes i cadascuna de les rutes...
Leer más...
06/09/2017
:: ¡ALMUERZO DE NAVIDAD Y 25 ANIVERSARIO!
Como es tradicional el sábado 23 de diciembre tendrá lugar el...
Leer más...
13/12/2016

FOTOS RECIENTES
AREA DEL SOCIO/A > La Serra Calderona
El Parc Natural de la Serra Calderona
Coneix tot allò que estimes.
Ampliar imagen
  2,32 €  (16,00% IVA incluido) 386,02 Ptas 

La Serra Calderona és un dels llocs preferits pels col·lectius ciclistes de les diferents poblacions de l'Horta de València, tant per la riquesa i diversitat de paisatges com per la extensa xarxa de camins, pistes forestals i vies pecuàries que la recorren.

Als darrers 15 anys i paral·lelament a la popularització de la bicicleta de muntanya, ha augmentat extraordinàriament el nombre d'usuaris que utilitzen aquest espai natural per gaudir del temps lliure i fer salut, de manera que amb el pas del temps s'ha convertit en un gran lloc de trobada de tota mena d'esportistes que, de forma respectuosa amb el medi ambient, passen les millors hores de la setmana practicant el seu esport.

Per molt diverses circumstàncies i especialment per tractar-se d'un espai molt pròxim a la ciutat de València, està sotmés a una forta pressió humana que posa en perill el fràgil equilibri d'aquest ecosistema. És per això que les autoritats de la Generalitat Valenciana el van declarar Parc Natural i tot seguit es van aprovar diferents textos legals que regulen tots els aspectes per al correcte funcionament.

Aquestes disposicions legals són:

 

Declaració del parc natural:

15 de gener de 2002. DOGV 4.172 de 21 de gener de 2002

Aprovació del PORN (Pla d'ordenació dels recursos naturals):

2 d’abril de 2001. DOGV 3.980 de 17 d'abril de 2001

Aprovació del PRUG (Pla rector d'ús i gestió):

31 de març de 2006. DOGV 5.233 de 4 d’abril de 2006

Aprovació del Pla d'Ús Públic:

 ORDRE 10/2010, de 20 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aprova el Pla d' Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona.
 
 

Per tot això, considerem fonamental que tots els usuaris coneguen la normativa que regula el parc i també els diferents col·lectius que des de fa molts anys han lluitat i continuen lluitant per harmonitzar l'ús sostenible  amb la conservació d'aquest entorn natural.

Recomanem molt especialment la visita als següents portals:

 

http://www.cma.gva.es

Lloc oficial del Parc Natural. Informació objectiva, científica i detallada.

 http://www.upv.es/~csahuqui/.

Sense cap dubte el que presenta una major varietat i quantitat d'informació.

Un portal imprescindible per aprendre a estimar la Serra Calderona.

 http://www.accioecologista-agro.org

Molt interessant.

 http://www.youtube.com

Sense desperdici.

 

EXTRACTE LEGISLATIU:

RECULL DE L'ARTICULAT D'ESPECIAL RELEVÀNCIA I QUE CALDRÀ CONSIDERAR

 DECRET 46/2006, de 31 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc Natural de la Serra Calderona.[2006/3832]

 ANNEX I: NORMATIVA DEL PLA RECTOR D’ÚS I GESTIÓ DEL PARC NATURAL DE LA SERRA CALDERONA

TÍTOL I. Disposicions generals

CAPÍTOL I Naturalesa i efectes

 Article 4. Règim d’infraccions i sancions

El règim d’infraccions i sancions vigent en l’àmbit territorial del Parc Natural de la Serra Calderona és l’establit, amb caràcter general, per al conjunt dels espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana, pel títol V, articles 52 a 61, de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, o normativa que la substituïsca.

 Article 13. Normes d’ús públic

A més de les normes generals contingudes en l’article 4 del Decret 10/2002, de 15 de gener, de declaració del Parc Natural de la Serra Calderona,  de les establides en el PORN i de les que s’especifiquen en el present article, els visitants i la població local han d’atendre, durant la seua visita al parc natural, totes aquelles recomanacions publicitades per mitjà de cartells, fullets i altres recursos d’informació del parc.

a) No estan permeses activitats o comportaments que suposen perill o deteriorament per a la conservació del parc natural, que alteren la quietud i la tranquil·litat de l’espai natural, o que suposen deteriorament de la qualitat de la visita per a la resta dels visitants.

b) No està permesa l’arrancada, la recollida o la tallada de les plantes, com també la recol·lecció dels seus fruits, flors i llavors. Tampoc està permesa la molèstia, persecució, captura o mort de fauna, dels seus ous, cries o larves, ni la recol·lecció d’elements geològics, excepte autorització de la conselleria competent en medi ambient per a fins científics, docents, de conservació o de gestió.

c) No està permés acampar en l’interior del parc natural, excepte expressa autorització de l’administració competent en medi ambient per motius d’investigació, conservació, vigilància, salvament o altres causes de força major. Per motius de conservació, degudament justificats, es podrà limitar l’activitat en altres àrees, circumstància que serà degudament publicitada i informada amb antelació. En tots els casos no es podrà romandre més d’una nit a la mateixa zona. No obstant això, es podrà acampar a les zones autoritzades i preparades per la conselleria per mitjà de la corresponent autorització de l’organisme competent.

d) A les àrees d’especial protecció (AEP), el trànsit està permés en la traça dels camins o sendes de pas autoritzat, com també per les sendes tradicionals i veïnals, llevat que es tracte de zones d’accés temporalment restringit per motius de conservació, i en este cas han d’estar degudament senyalitzats. A les àrees d’especial protecció (AEP), la circulació es realitzarà pels camins i vies de trànsit establits a l’efecte en l’article 18, sense perjudici del que disposa l’article 17. En tot cas, els visitants respectaran les zones d’accés temporalment restringit. Queda exclosa d’estes consideracions l’activitat cinegètica, tal com es troba definida i regulada en els articles 57 i 58.

e) En les àrees més sensibles, àrees de nidificació d’espècies protegides i en aquelles altres que s’establixen per motius de conservació degudament justificats, podrà restringir-se temporalment el trànsit atés el que ha estipulat el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat.

f) L’administració competent en medi ambient, per motius de conservació, podrà regular, limitar i restringir temporalment l’entrada de visitants a determinades zones del parc natural. Estes mesures han de ser prèviament difoses al públic i convenientment senyalitzades, no ha d’interferir amb el lliure accés dels propietaris als seus predis.

g) No està permés fumar al parc, en particular en els territoris delimitats per l’article 5 de la Llei de forests, definits com aquells terrenys en què vegeten espècies arbòries, arbustives, de matoll o herbàcies, siga espontàniament o procedisquen de plantació.

h) S’ha d’evitar molestar el ramat i s’han de respectar els sistemes tradicionals d’aprofitament agrosilvopastorals.

i) Els gossos de companyia han d’anar subjectes amb corretja i proveïts de boç per a evitar accidents i molèsties a la fauna i a altres visitants.

j) Excepte en situacions d’emergència, s’ha de mantindre un volum de veu discret que no pertorbe la tranquil·litat i la quietud de l’espai natural. No es permet l’ús de megàfons llevat que, per raons excepcionals de seguretat i vigilància, siga necessària la seua utilització pel personal autoritzat. Igualment, no es poden usar aparells de so, xiulets, ràdios o altres instruments.

k) Excepte en situacions d’emergència o per motius d’investigació autoritzada, no estan permeses les emissions de llums o llampades enlluernadores, que alteren la tranquil·litat de la nit, per mitjà de l’ús de punters làser, torxes de vídeo i altres, amb l’excepció de l’ús de llanternes individuals.

l) S’ha d’evitar tot comportament o actitud que implique una falta de consideració i respecte a la tranquil·litat de la resta dels visitants.

m) No es permet l’abandó de fems, desperdicis o qualsevol altre tipus de residus orgànics o inorgànics excepte en les infraestructures destinades a l’efecte.

n) No es permet el bany a les fonts, els cursos i làmines d’aigua. De la mateixa forma, no es poden llavar utensilis ni abocar productes contaminants com ara detergents, sabons o altres.

o) No es permet realitzar, per qualsevol procediment, inscripcions, senyals, signes i dibuixos en pedres, arbres o en tot bé moble o immoble, excepte aquells realitzats per motius de gestió pel personal del parc o un altre personal degudament autoritzat, que siguen necessaris per a millorar i completar les xarxes de camins i sendes autoritzades per l’administració competent en matèria de medi ambient i que responguen a les directrius de senyalització establides en l’esmentat Decret 179/2004.

p) No es permet la manipulació d’elements d’investigació o vigilància ambiental instal·lats al parc, com ara sensors electrònics o mecànics, estacions d’aforament, tanques, balises, estaques, etc.

 

Secció 3a

Senderisme i rutes

Article 18. Definició i àmbits on s’admet

1. A l’efecte del present PRUG, s’entén per recorreguts de senderisme els realitzats a peu per les sendes o vies de trànsit que discorren per l’interior del parc natural. Estes sendes o vies de trànsit han d’estar autoritzades per l’administració competent en medi ambient i, en el cas que interessaren terrenys de propietat privada, s’ha de comptar amb el consentiment exprés de la propietat dels predis, llevat que existisca una servitud de pas legal o voluntària. També podran formar part de la dita xarxa les sendes locals existents en els distints municipis.

2. A les àrees d’especial protecció (AEP) i àrees de protecció ecològica (APE), la circulació es realitzarà preferentment pels camins i vies de trànsit autoritzats. En tot cas, els visitants respectaran les zones d’accés restringit temporalment i comptaran amb l’autorització de la propietat dels predis afectats, si és el cas.

3. A l’efecte anterior, s’establix a l’interior del parc natural una xarxa de sendes que poden combinar-se entre si per a fer rutes. Esta xarxa està integrada en l’actualitat per les rutes següents:

– GR-10: Andilla-Puçol.

– PR-8: Marines-Olocau-Tristany, Emili Beüt i Belenguer.

– SL-23: Senda Tancada (Estivella).

– SL-24: Senda Vella al Garbí (Estivella).

– SL-41: Sender de Náquera.

– PRV-287: (Bétera – Náquera – Serra).

– PRV-63.9: Soneja a Gátova.

– PRV-63.8: Altura.

– PRV-318 Albalat dels Tarongers.

– Rutes interpretatives del parc.

– Ruta BTT.

Este llistat forma una xarxa que està promocionada i mantinguda pel parc en col·laboració amb els seus promotors, i té caràcter preferencial en la informació i divulgació de la xarxa de camins de muntanya pedestres del parc natural.

4. Es pot restringir l’accés per senda a algunes zones de muntanya quan existisquen raons objectives de pèrdua de biodiversitat, que sempre han d’estar perfectament informades sobre el terreny. No obstant això, si les causes que van determinar la restricció desapareixen, pot restituir-se l’accés amb les degudes precaucions.

Article 19. Grups

1. Les activitats de senderisme i excursionisme realitzades per grups que no superen les 50 persones no requeriran cap notificació o autorització. Els grups de més de 50 persones han de notificar l’activitat al director-conservador, que podrà delegar en els monitors educadors. En les àrees d’especial protecció (AEP), estes quotes de visita, sense perjudici del que establisca el Pla d’ús públic, es reduiran a 20.

La notificació es farà per escrit, amb anterioritat a la realització de l’activitat i es presentarà al Centre d’Informació del Parc. Els monitors educadors, per delegació del director-conservador, resoldran d’acord amb la ruta traçada i facilitaran informació sobre les tècniques de mínim impacte per a esta activitat. Quan el grup siga superior a 50 persones, la notificació es remetrà al director-conservador amb una antelació mínima de 15 dies.

2. La pràctica del senderisme i l’excursionisme queda limitada i circumscrita als itineraris del parc, com apareixen definits en l’annex cartogràfic. El trànsit per sendes o camins diferents d’estos no es prohibirà, si bé per a l’obertura de nous itineraris i sendes d’accés cal ajustar-se al que establix el Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme i esports de muntanya de forma compatible amb la conservació del medi natural.

3. En els itineraris i sendes permesos es mantindrà el traçat existent i ja xafat, per a evitar la creació de sendes secundàries o l’ampliació de les sendes preexistents.

4. Amb caràcter anual, l’òrgan gestor emetrà un programa de restauració de sendes i itineraris amb l’objectiu d’eliminar els impactes causats pel seu ús, que executarà la brigada de manteniment del parc.

Esta, en els seus treballs de manteniment de sendes, utilitzarà materials d’acord amb l’entorn i que protegisquen la seguretat del caminant.

 

Article 20. Usos compatibles i incompatibles amb el senderisme a l’interior del parc natural

1. Es consideren usos compatibles amb el senderisme, a més dels usos agropecuaris i forestals, l’activitat eqüestre i altres formes de desplaçament no motoritzat, sempre que no es tracte d’excursions organitzades de més de 10 animals o vehicles sense motor, i que es respecte la preferència de pas del caminant.

2. Es consideren incompatibles amb el senderisme els recorreguts en vehicles de motor. No obstant l’anterior, es permetrà este tipus de circulació, amb autorització expressa de l’administració competent en medi ambient, per a realitzar funcions de vigilància i conservació, per a aprofitaments tradicionals dels predis, com també en casos d’emergència.

 Article 21. Clausura i tancament d’itineraris

1. L’administració competent en medi ambient, en col·laboració amb els ajuntaments, podrà procedir a la clausura o la modificació alternativa, temporal o permanent, de les sendes que considere necessàries al parc natural per raons de conservació, manteniment, restauració dels valors naturals o millora de l’ús públic. Estes modificacions comptaran amb l’autorització de la propietat dels predis afectats, sense perjudici d’allò que ha establit el Decret 179/2004.

2. Seran raons per al tancament de sendes l’existència de problemes erosius, l’alteració de la coberta vegetal o de la qualitat de les aigües, les molèsties a la fauna i la pertorbació de les activitats forestals, ramaderes o qualsevol altra relativa a la gestió de l’espai o la conservació del medi natural.

3. El tancament o la clausura temporal de camins o sendes es realitzarà, quan siga necessari, de tal forma que no supose alteracions de l’activitat agropecuària o forestal, ni conculque drets de servitud o altres drets consolidats.

4. En tots els casos, la clausura o la modificació alternativa de camins o sendes ha d’estar justificada tècnicament per l’administració competent en medi ambient i anunciada amb antelació al públic, excepte raons justificades d’urgència. No obstant això, si les causes que van determinar la restricció desapareixen, pot restituir-se l’accés amb les degudes precaucions.

 Secció 4a

Bicicletes

Article 22. Llocs i vies d’ús

1. No es permetrà la circulació de bicicletes a l’interior de les àrees d’especial protecció (AEP) fora de les pistes forestals habilitades a l’efecte.

2. No està permesa la circulació camp a través ni per sendes.

3. S’exceptua de la prohibició disposada en el punt 1 l’accés i la circulació dins de les finques particulars dels propietaris d’estes, de les persones que siguen titulars de servituds de pas o altres drets consolidats,

i d’aquelles que, per raons de servei, gestió o altres, siguen autoritzats.

 Article 23. Grups de ciclistes i compatibilitat amb el trànsit senderista

1. La pràctica del ciclisme es realitzarà respectant els drets i les prioritats de pas dels senderistes.

2. L’administració competent en medi ambient a través del corresponent Pla d’Ús Públic podrà regular la circulació de grups de ciclistes amb vista al nombre d’integrants del grup, tenint en compte les carreteres, traçats i capacitats de la ruta o camí. Sense perjudici del que establix el Decret 183/1994, d’1 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la circulació de vehicles per terrenys forestals, tindran la consideració d’excursió organitzada, a l’efecte del present PRUG, els grups de ciclistes formats per més de 15. Estes activitats requeriran l’autorització de l’administració competent en medi ambient.

3. Sense perjudici del que establix l’esmentat Decret 183/1994, la velocitat de circulació a l’àmbit del parc es limita a 30 km/hora.

 Secció 5a

Activitats eqüestres

Article 24. Llocs i vies d’ús

1. No es permetrà l’activitat eqüestre a l’interior de les àrees d’especial protecció (AEP) fora de les pistes forestals habilitades a l’efecte.

2. No estan permesos els desplaçaments camp a través.

3. S’exceptua de la prohibició disposada en l’article anterior l’accés i la circulació dins de les finques particulars dels propietaris d’estes, de les persones que siguen titulars de servituds de pas o altres drets consolidats, i d’aquelles que, per raons de servei, gestió o altres, siguen

4. La pràctica eqüestre es realitzarà respectant els drets i les prioritats de pas de senderistes.

5. L’administració competent en medi ambient pot regular la circulació de grups amb vista al nombre d’integrants, tenint en compte les carreteres, traçats i capacitats de la ruta o camí.

6. L’activitat eqüestre amb fins lucratius serà objecte de regulació i autorització per l’administració competent en medi ambient. En el cas de finques o muntanyes privades, esta regulació es farà d’acord amb els seus propietaris.

Secció 6a

Circulació de vehicles motoritzats

Article 25. Circulació de vehicles motoritzats

1. Es prohibix, amb caràcter general, circular a l’interior de les àrees d’especial protecció (AEP) amb vehicles motoritzats. Sí que es permetrà per les pistes perimetrals a esta.

2. S’exceptua de la prohibició disposada en el punt anterior l’accés i la circulació per pistes i camins, dins de les finques particulars dels propietaris d’estes, de les persones que siguen titulars de servituds de pas o altres drets consolidats, i d’aquelles que, per raons de servei, gestió o altres, siguen autoritzats.

3. Es prohibix, amb caràcter general, circular per terrenys forestals amb vehicles fora de les carreteres, pistes i camins, incloses les agrícoles i les forestals, esta prohibició inclou la circulació d’estos vehicles per sendes de muntanya.

4. El Pla sectorial de prevenció d’incendis assenyalarà els camins en què es prohibix la circulació de vehicles o persones, tant de manera permanent com temporal depenent del tipus d’alerta.

5. En les pistes autoritzades, per circumstàncies especials i per causa motivada, es podrà prohibir la circulació de vehicles; en cas de discórrer per terrenys o muntanyes de titularitat privada, esta regulació es farà d’acord amb els seus propietaris.

6. En aquelles pistes que discorren perimetralment a terrenys forestals gestionats per l’administració competent en medi ambient, que es corresponen en la cartografia amb les denominades àrees d’especial protecció (AEP), la velocitat serà limitada a 30 quilòmetres per hora.

7. En l’àmbit del parc es prohibixen, als camins forestals i agrícoles, les excursions organitzades de vehicles de motor, conforme a la definició establida en l’article 2 del Decret 183/1994, d’1 de setembre, del Consell de la Generalitat, quan el nombre de vehicles participants siga superior a cinc, i les permeses requeriran la deguda autorització de l’administració competent en medi ambient i els ajuntaments corresponents.

 

ORDRE 10/2010, de 20 de maig, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aprova el Pla d' Ús Públic del Parc Natural de la Serra Calderona.

Article 3. Ciclisme

3.1. Grups ciclistes

a) Els grups de ciclistes superiors a 15 persones requereixen l’autorització de l’administració ambiental competent, i han de sol·licitarla als serveis territorials de la conselleria competent en matèria de medi ambient amb una antelació mínima d’un mes, perquè el directorconservador informe sobre la ruta proposada i l’òrgan competent estime autoritzar-la o no, en funció de la zonificació espacial i temporal, amb la possibilitat de proposta d’un traçat alternatiu si és necessari.

b) El termini màxim per a la notificació de les autoritzacions corresponents a l’apartat anterior serà de 22 dies comptadors des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l’òrgan competent per a la seua tramitació. Si transcorregut aquest termini no s’ha notificat l’autorització, s’entendrà estimada per silenci administratiu.

3.2. Camins aptes per a la pràctica ciclista de BTT. La pràctica ciclista (cas de la modalitat BTT) es pot realitzar al parc natural sempre que discórrega per pistes forestals o camins rurals amb una amplària superior a 2,5 m, llevat que el parc natural establisca una restricció total o temporal d’accés en aquelles zones d’especial protecció i àrees sensibles, el qual ha d’estar sempre senyalitzat i informat.

 

Per fer comentaris i plantejar tot tipus d'aportacions, us recomanem que ho feu al FORO d'aquest portal web dins el tema "LAS RUTAS"

 

 


Grupo BTT-Moncada
CIF: G96265574

Casal de l'Esport. C/ Lluís Vives 18
46113- Moncada. 
Email:  bttmoncada@bttmoncada.com
Grupo adherido a IMBA


 
   
  Comercio electrónico - Ylos.com


PATROCINADORES
RUTAS BTT
:: MORELLA SINGLETRACKS

:: Junta Directiva 2016-17

Home Identificación de Usuarios Contacte con nosotros Home